ویزای توریستی عادی
زمان تحویل 8 روزه مدت اعتبار طبق درخواست قیمت توافقی مدارک

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس 3×4

بیمه مسافرتی

پرواز

وچر هتل

 

(جهت ویزای توریستی یک ماهه 30 دلار به مبالغ توریستی اضافه میشود)

ویزای توریستی نیمه فوری
زمان تحویل 4 روزه مدت اعتبار طبق درخواست قیمت توافقی مدارک

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس  3×4

بیمه مسافرتی

پرواز

وچر هتل

 

(جهت ویزای توریستی یک ماهه 30دلار به مبالغ  توریستی اضافه میشود)

ویزای توریستی فوری
زمان تحویل 1 روزه مدت اعتبار طبق درخواست قیمت توافقی مدارک

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس  3×4

بیمه مسافرتی

پرواز

وچر هتل

 

(جهت ویزای توریستی یک ماهه 30دلار به مبالغ  توریستی اضافه میشود)

ویزای تجاری یک بار ورود
زمان تحویل 8 روزه مدت اعتبار 3 ماهه قیمت توافقی مدارک

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس  3×4

بیمه مسافرتی

پرواز

وچر هتل

 

(جهت ویزای توریستی یک ماهه 30دلار به مبالغ  توریستی اضافه میشود)

ویزای تجاری دوبار ورود
زمان تحویل 8 روزه مدت اعتبار 3 ماهه قیمت توافقی مدارک

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس  3×4

بیمه مسافرتی

پرواز

وچر هتل

 

(جهت ویزای توریستی یک ماهه 30دلار به مبالغ  توریستی اضافه میشود)

ویزای مولتی
زمان تحویل 10 روزه مدت اعتبار 1 ساله قیمت توافقی مدارک

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس  3×4

بیمه مسافرتی

پرواز

وچر هتل

 

(جهت ویزای توریستی یک ماهه 30دلار به مبالغ  توریستی اضافه میشود)

*
*
*
تعویض عکس
*
close button